PRIVACY REGELS

Darwin IT-Group B.V. (“Darwin”)  hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u bewaren en met welk doel we deze gebruiken.

Verwerken van persoonsgegevens

Darwin kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt of wil gaan maken van onze dienstverlening. Zo kunt u ons uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u onze dienstverlening wenst af te nemen. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. De volgende persoonsgegevens bewaren wij van u:

 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BTW nummer

Het verwerken van bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten.

Indien noodzakelijk kunnen we ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@darwin-it.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw  pasfoto, de strook met nummers onderaan uw paspoort, paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Darwin zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Darwin. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en onze marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Darwin gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich  afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens

Darwin verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de met onze klant gesloten overeenkomst
 • Het afhandelen van de daaruit voortvloeiende betaling(en)
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele uitingen
 • Het opnemen van contact (telefonisch of per mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Darwin analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Darwin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te kunnen doen

Doorgifte aan derden

Darwin verkoopt, noch verhuurt uw persoonsgegevens aan derden. Darwin zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten van Darwin te beschermen en te verdedigen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Darwin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Darwin zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Darwin zal niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Veiligheid van persoonsgegevens

Darwin zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Darwin bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact met ons op via info(at)darwin-it.nl

Wijzigen van de privacy verklaring

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Darwin raadt u aan om periodiek deze Privacy Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Darwin uw informatie beschermt.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze Privacy Verklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact informatie

Darwin ontvangt graag uw feedback betreffende deze Privacy Verklaring. Als u van mening bent dat Darwin niet heeft gehandeld conform deze Privacy Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Darwin via info@darwin-it.nl  Darwin wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze website is eigendom van Darwin IT-Group B.V. Op de toegang en het gebruik van deze website is deze Disclaimer en de Privacy Verklaring van toepassing. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en de Privacy Verklaring.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Darwin. Darwin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Darwin kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Darwin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Darwin.

De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Darwin geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie via deze website. Darwin aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.