Algemene Voorwaarden

Artikel 1; Algemeen

In de voorliggende Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Darwin IT-Professionals B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden Opdrachtnemer: Darwin IT-Professionals B.V.

Artikel 2; Toepasselijkheid

Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Voor zover voor Opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren. Artikel 3; Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3; Totstandkoming van de overeenkomst

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst vangt aan op de laatste datum van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging, mits dit geschiedt per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.2 Na beëindiging van deze overeenkomst blijven de voorwaarden vervat in deze overeenkomst op reeds afgesloten en lopende deelovereenkomsten nog van toepassing.

Artikel 4; Aard van de Overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal in opdracht van Opdrachtgever diensten verlenen op het gebied van informatisering en automatisering, management en/of training, voor Opdrachtgever zelf of voor haar cliënten. De aard en inhoud van de dienstverlening zal nader omschreven worden in een deelovereenkomst.

4.2 In het geval bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met bepalingen uit de deelovereenkomst, zal de deelovereenkomst voorrang hebben boven deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5; Deelovereenkomst

5.1 In de deelovereenkomst zullen details omtrent de aard van de uit te voeren werkzaamheden, de van toepassing zijnde vergoedingen en overige bijzondere bepalingen met betrekking tot de opdracht vermeld worden.

5.2 De diensten zullen worden verleend gedurende de periode welke in de deelovereenkomst is vermeld. De deelovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de in de betreffende deelovereenkomst overeengekomen duur of bij het afronden van de overeengekomen opdracht.

Artikel 6; Verplichtingen

Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

6.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

6.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra vergoedingen, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.5 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de benodigde licenties voor de uitvoering door Opdrachtnemer van de in de deelovereenkomst beschreven werkzaamheden.

Artikel 7; Geheimhouding 

7.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle gegevens omtrent Opdrachtgever, de opdrachten en de cliënten van Opdrachtgever, welke haar uit hoofde van het uitvoeren van iedere opdracht op basis van deze overeenkomst ter kennis komen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan om informatie buiten het kader van deze overeenkomst aan derden beschikbaar te stellen.

7.2 Opdrachtnemer zal aan haar personeel en de personen van wie zij zich in verband met de opdracht en de uitvoering daarvan bedient, eveneens een daartoe strekkende verplichting opleggen, en zij zal verantwoordelijk zijn voor de correcte nakoming van deze geheimhoudingsverplichting door deze personen en personeel. Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat iedere werknemer die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever of een cliënt van Opdrachtgever wordt ingezet om werkzaamheden te verrichten, vooraf een separate geheimhoudingsovereenkomst dient te ondertekenen.

7.3 Ook na beëindiging van een opdracht tot dienstverlening zal deze geheimhouding gedurende een periode van drie (3) jaar van kracht zijn.

Artikel 8; Eigendomsrechten

8.1 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, scripts, systeemontwerpen, trainingsmateriaal, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8.2 De eigendomsrechten van producten, documenten en productiviteitsversnellers die Opdrachtnemer zelf meeneemt ten behoeve van de uitvoering van de in de deelovereenkomst beschreven werkzaamheden blijven eigendom van Opdrachtnemer. 

8.3 De eigendomsrechten van door Opdrachtnemer ontwikkelde software en producten, die in opdracht van Opdrachtgever ontwikkeld zijn, zijn eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 9; Vergoedingen

9.1 Opdrachtnemer zal de dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig de in de deelovereenkomst vermelde vergoeding.

9.2 De in de deelovereenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 10; Betaling

10.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 10.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

10.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

10.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11; Reclames

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 90 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 90 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoedingen, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde vergoedingen. 

Artikel 12; Aansprakelijkheid

12.1 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.2 De in artikel 12.1 bedoelde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voor directe schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die deelovereenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan = 500.000,00 (zegge: vijfhonderdduizend Euro).

12.3 Opdrachtnemer verklaart zijn verplichtingen jegens de fiscus (omzetbelasting en loonbelasting) en de bedrijfsvereniging stipt na te komen en zullen blijven nakomen en vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken en verplichtingen tot betaling van belasting en/of premies welke door Opdrachtnemer verschuldigd zijn terzake van de aan Opdrachtgever verleende diensten.

Artikel 13; Overmacht

13.1 Geen der partijen kan aanspraak maken op nakoming van de verplichtingen in deze overeenkomst of een deelovereenkomst als gevolg van: a. Een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), of b. Het in gebreke blijven van de andere partij, of c. Een van tevoren overeengekomen termijnverlenging.

13.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 90 dagen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming de verplichtingen uit een deelovereenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de deelovereenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daarvoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

13.3 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet gerekend: gebrek aan inzetbare werknemers, stakingen, ziekte van inzetbare werknemers of het niet of niet tijdig nakomen door een door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer ingeschakelde derde van de verplichtingen die deze op zich heeft genomen, tenzij de desbetreffende partij aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen van die verplichtingen is te wijten aan overmacht.

Artikel 14; Tussentijdse beëindiging van een deelovereenkomst

14.1 Elk der partijen heeft het recht de deelovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien door de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling is aangevraagd; indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; indien de wederpartij zijn faillissement aanvraagt; indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; indien de wederpartij haar onderneming staakt of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd.

14.2. Voorts heeft ieder der partijen het recht de deelovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn materiële verplichtingen uit de deelovereenkomst te voldoen. Tussentijdse beëindiging van de deelovereenkomst geschiedt bij aangetekende brief aan de wederpartij.

14.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het aflopen, dan wel na ontbinding, van deze overeenkomst of een deelovereenkomst voort te duren, blijven na het eindigen van betreffende overeenkomst bestaan.

Artikel 15; Levering van licenties van derdeleveranciers

15.1. Indien Opdrachtnemer optreedt als bemiddelaar bij het tot stand komen van een licentieovereenkomst tussen Opdrachtgever en de derdeleverancier, dan aanvaardt Opdrachtgever de leverings- en licentievoorwaarden van de derdeleverancier. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst door de betreffende derderdeverancier. Opdrachtnemer is tevens niet verantwoordelijk voor onderhoud en support op de aangeschafte licenties; Opdrachtgever dient hiervoor zelf bij derdeleverancier een overeenkomst af te sluiten.

Artikel 16; Overige verplichtingen

16.1. Gedurende de looptijd van een deelovereenkomst, alsmede gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging van een deelovereenkomst, zullen beide partijen niet zonder voorafgaande toestemming van de andere partij (een) medewerker(s) van deze andere partij in dienst nemen die direct betrokken is geweest bij de uitvoering van een deelovereenkomst, dan wel anderszins voor zich laten werken. 

Artikel 17; Algemeen

17.1 Aanvullingen of wijzigingen van deze overeenkomst of een deelovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden. Partijen dragen er zorg voor dat deze wijzigingen of aanvullingen aan deze overeenkomst worden gehecht.

Artikel 18; Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op deze overeenkomst en op de deelovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zal door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft worden beslecht.

Addendum; Algemene Voorwaarden Opleidingen

Artikel 19; Algemeen

In de voorliggende Algemene Voorwaarden Opleidingen wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Darwin IT-Professionals B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden Opdrachtnemer: Darwin IT-Professionals B.V.

Artikel 20; Toepasselijkheid

20.1 Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn van toepassing op alle opleidingen die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever verzorgt en zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Darwin IT-Professionals welke onverminderd van kracht zijn.

Artikel 21; Aanmelden

21.1 De aanmelding voor een opleiding geschiedt door middel van een ondertekend inschrijfformulier (per post, fax of scan) of een e-mail, waarin de opleiding, naam van de cursist(en) en datum(s) van de opleiding aangegeven dienen te worden.

21.2 Consumenten hebben 7 werkdagen bedenktijd; binnen deze termijn kan een inschrijving voor een opleiding kostenloos geannuleerd worden.

Artikel 22; Bevestiging

22.1 Opdrachtnemer stuurt aan de contactpersoon bij Opdrachtgever uiterlijk 2 weken voor de uitvoering van de opleiding een bevestiging van de inschrijving(en), waarbij opleiding, cursist(en), locatie, tijdstip, prijs en overige relevante informatie vermeld wordt.

Artikel 23 Annuleringsvoorwaarden

23.1 Annuleren van een opleidingsinschrijving kan alleen schriftelijk geschieden. Hierbij dient de naam van de cursist, de betreffende opleiding en de datum van de opleiding vermeld te worden.

23.2 Opdrachtgever is gerechtigd een vervangende cursist te laten deelnemen aan de opleiding, mits dit vooraf schriftelijk aan Opdrachtnemer is medegedeeld. Voor deze plaatsvervanger zijn dezelfde regels van toepassing als voor de oorspronkelijke deelnemer.

23.3 Bij annulering van een ingeroosterde klassikale opleiding gelden de volgende regels: • bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt 25% van de totale prijs van de opleiding in rekening gebracht • bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt de totale prijs van de opleiding in rekening gebracht. Dit is ook het geval indien geen correcte annulering is doorgegeven of als de cursist niet verschijnt.

23.4 Bij annulering van een individuele/maatwerk opleiding gelden de volgende regels: • bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de totale prijs van de opleiding in rekening gebracht • bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt de totale prijs van de opleiding in rekening gebracht. Dit is ook het geval indien geen correcte annulering is doorgegeven of als de cursist niet verschijnt.

23.5 Bij individuele/maatwerk opleidingen is Opdrachtgever tot 2 weken voor aanvang van de opleiding gerechtigd Opdrachtnemer schriftelijk te verzoeken de aanvangsdatum van de cursus uit te stellen. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal Opdrachtnemer dit verzoek inwilligen en in overleg met Opdrachtgever een nieuwe aanvangsdatum vaststellen. Deze mogelijkheid bestaat niet ten aanzien van ingeroosterde klassikale cursussen.

23.6 Opdrachtnemer is gerechtigd een opleiding te annuleren, indien het geven ervan redelijkerwijs (bijv. in geval van ziekte van een docent of onvoldoende aantal cursisten) niet mogelijk is. Opdrachtnemer zal trachten, indien Opdrachtgever dit wenst, de opleiding op een ander tijdstip te verzorgen. Opdrachtgever heeft in geval van annulering van een opleiding door Opdrachtnemer de mogelijkheid de opleiding te annuleren. Opdrachtgever is na annulering door Opdrachtnemer geen kosten verschuldigd. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten of schade, ontstaan door annulering van de opleiding. 23.7 Restitutie van door Opdrachtgever gedane betalingen vindt plaats binnen 30 dagen nadat overeenstemming is bereikt over het te restitutioneren bedrag.

Artikel 24 Facturatie

24.1 In geval van een individuele/maatwerk opleiding zal gefactureerd worden volgens het volgende schema: 1/3 bij het verstrekken van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, 1/3 bij aanvang van de opleiding en 1/3 na het afronden van de opleiding, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

24.2 In geval van een ingeroosterde klassikale opleiding zal facturatie plaatsvinden na afloop van de opleiding.

Artikel 25; Intellectuele eigendomsrechten cursusmateriaal

25.1 Het cursusmateriaal is bij de prijs voor de opleiding inbegrepen. Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal. Kopiëren van (delen van) het cursusmateriaal kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.